Intelligent solutions for effective energy management.

INTEGRISANA POLITIKA KVALITETA

(Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu)

Rukovodstvo IRC „Alfatec“  d.o.o. Niš se obavezuje na kontinualno održavanje i poboljšavanje učinka Integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu.

Integrisana politika kvaliteta zasniva se na sledećim načelima:

 • Ocena kvaliteta isporučenog proizvoda od strane korisnika je osnovno merilo našeg rada, a zadovoljstvo korisnika je najviši cilj.
 • Izgradnja dobrih partnerskih odnosa sa isporučiocima, kako bi se osigurao kontinuitet i visoki kvalitet našeg rada.
 • Planiranje i primenjivanje mera za bavljenje rizicima i prilikama radi povećanja efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta i poboljšanja proizvoda.
 • Razmatranje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana
 • Uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije kao osnove za prenošenje znanja i informacija i unapređivanje svesti zaposlenih o potrebi menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu i bezbednošću informacija.
 • Neprekidni istraživački i razvojni rad na stvaranju novih tehničko-tehnoloških rešenja u cilju podizanja kvaliteta proizvoda i usluga.
 • Obezbeđivanje podrške društvene zajednice za realizaciju naših istraživačko-razvojnih aktivnosti.
 • Uvažavanje individualnih vrednosti zaposlenih i sistematska ulaganja u razvoj kadrova u cilju postizanja većeg zadovoljstva i solidarnosti zaposlenih sa Organizacijom.
 • Obezbeđivanje dobrog životnog standarda zaposlenih.
 • Očuvanje postojećeg kapitala i stvaranje dodatne vrednosti osnivačima.
 • Korišćenje sirovina, energije i prirodnih resursa na racionalan i bezbedan način, istraživanje novih materijala i opreme radi smanjenja nivoa rizika na radnim mestima.
 • Promocija korišćenja obnovljivih izvora energije.
 • Promocija racionalne potrošnje električne energije i energetske efikasnosti.
 • Smanjenje količine otpada i smanjenje njihovog uticaja na životnu sredinu.
 • Poštovanje zakonskih i tehničkih propisa, kodeksa i standarda koji su u vezi sa našim proizvodima i uslugama, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednosti pri radu i bezbednošću informacija.
 • Kontinualna identifikacija i procena svih potencijalnih opasnosti i štetnosti vezanih za poslovne aktivnosti kako bi se rizici sveli na najmanju moguću meru.
 • Aktivna saradnja sa društvenom zajednicom u cilju očuvanja životne i radne sredine i podizanja ekološke svesti zaposlenih, poslovnih partnera, korisnika naših proizvoda i građana.
 • Učešće u projektima i aktivnostima poslovnih partnera i društvene zajednice čiji je cilj očuvanje radne i životne sredine u domenu poslovnih procesa Organizacije.
 • Imenovanje predstavnika za OH&S pitanja, kao i konsultovanje i učestvovanje radnika u cilju poboljšavanja OH&S sistema menadžmenta i smanjenja rizika na radnim mestima.
 • Kontinualna edukacija u cilju bezbednosti i sprečavanja povreda na radu i pogoršanja zdravstvenog stanja zaposlenih i unapređenja efektivnosti OH&S.

Ova Politika je javno dostupna i obaveza je zaposlenih u Organizaciji da je sprovode.

Podmeni


: : PARTNERI« »