Intelligent solutions for effective energy management.

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Rukovodstvo Istraživačko-razvojnog centra „ALFATEC“ d.o.o. se obavezuje na kontinualno poboljšavanje učinka Integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i životne sredine .

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine zasniva se na sledećim načelima:

 • Ocena kvaliteta pružene usluge od strane korisnika je osnovno merilo našeg rada, a zadovoljstvo korisnika naših usluga je najveći cilj.
 • Izgradnja dobrih partnerskih odnosa sa isporučiocima, kako bi se osigurao kontinuitet i visoki kvalitet našeg rada.
 • Uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije kao osnove za prenošenje znanja i informacija i unapređivanje svesti zaposlenih o potrebi menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom.
 • Neprekidni istraživački i razvojni rad na stvaranju novih tehničko-tehnoloških rešenja u cilju podizanja kvaliteta proizvoda i usluga.
 • Obezbeđenje podrške društvene zajednice za podsticanje naših istraživačko-razvojnih aktivnosti.
 • Uvažavanje individualnih vrednosti zaposlenih i sistematska ulaganja u razvoj kadrova u cilju postizanja većeg zadovoljstva i solidarnosti zaposlenih sa Organizacijom.
 • Povećanje opšte zaštite i zdravlja zaposlenih na radnim mestima i u radnoj okolini.
 • Preduzimanje propisanih mera u smanjivanju rizika od povređivanja i profesionalnih oboljenja zaposlenih koji su prisutni na radnim mestima.
 • Obezbeđenje dobrog životnog standarda zaposlenih.
 • Očuvanje postojećeg kapitala i stvaranje dodatne vrednosti osnivačima.
 • Korišćenje sirovina, energije i prirodnih resursa na racionalan i bezbedan način.
 • Prihvatanje principa ove politike od strane naših poslovnih partnera i isporučioca roba i usluga.
 • Poštovanje zakonskih i tehničkih propisa i standarda pri radu i aktivna saradnja sa društvenom zajednicom u cilju očuvanja životne i radne sredine i stalnom podizanju ekološke svesti zaposlenih, poslovnih partnera i građana.
 • Učešće u projektima i aktivnostima poslovnih partnera i društvene zajednice čiji je cilj očuvanje radne i životne sredine u domenu poslovnih procesa Organizacije.
 • Obaveštavanje javnosti o uticajima na životnu sredinu koji proizilaze iz poslovnih aktivnosti Organizacije.

Ova Politika je javno dostupna i obaveza je zaposlenih u Organizaciji da je sprovode.

CILJEVI

U okviru svoje osnovne delatnosti, IRCA obavlja primenjena i razvojna istraživanja, stvara inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija u sopstvenu proizvodnju i usluge, kao i u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Ostale delatnosti koje IRCA može obavljati definisane su Statutom, i to:

 • proizvodnja različitih merno-informacionih sistema, merno-kontrolnih i drugih elektronskih sistema;
 • praćenje parametara energetskih mreža i industrijskih postrojenja;
 • poslovi bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR);
 • monitoring i upravljanje parametrima radne i životne sredine.

U obavljanju delatnosti IRCA želi da ostvari osnovne i specifične ciljeve:

 • razvoj inovativnih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga nastalih primenom vlastitih ili tuđih rezultata naučno-istrazivačkog rada, a koji će imati konkurentna svojstva na tržistu;
 • značajne izmene postojećih proizvoda, tehnologija i procesa u cilju sticanja, očuvanja i unapređivanja njihovih konkurentnih svojstava;
 • korišćenje i transfer savremenih tehnologija;
 • proširenje mreže korisnika osvajanjem novih, atraktivnih tržišta;
 • povećanje asortimana uvođenjem novih kompetitivnih karakteristika postojećih proizvoda;
 • pružanje pomoći u pretvaranju originalnih ideja u inovativne proizvode;
 • uspostavljanje što tesnije saradnje sa privrednim subjektima iz inostranstva i komercijalizacija rezultata istraživanja na inostranom tržistu kroz korišćenje njihovih prodajnih kanala;
 • pružanje pomoći zainteresovanim korisnicima rezultata projekata da pokrenu proizvodnju i rad na pokretanju sopstvene proizvodnje;
 • saradnja na pripremi kurseva, seminara, okruglih stolova i drugih oblika kontinualne edukacije kojima se jačaju inovacioni kapaciteti i potencijali nosilaca inovacione delatnosti,
 • povezivanje sa drugim naučno-istraživačkim i privrednim subjektima zainteresovanim za unapređenje ove oblasti;
 • podrška razvoju inovacione delatnosti i razvoju malih i srednjih preduzeća u Srbiji;
 • realizacija postojećih projekata i pronalaženje novih ideja za očuvanje i poboljšanje energetske efikasnosti naše zemlje;
 • pronalaženje i primena novih, obnovljivih izvora energije;
 • klasterizacija organizacija i institucija zainteresovanih za povećanje energetske efikasnosti;
 • što veće uključivanje mladih istraživača u istraživačko-razvojne projekte;
 • radna atmosfera u kojoj je posao zabava i izazov, sloboda i odgovornost.

Podmeni


: : PARTNERI« »