Intelligent solutions for effective energy management.

Privredno društvo „Alfatec“ d.o.o. Niš osnovano je 2005. godine.

Rešenjem o registraciji inovacione organizacije br. 110-00-38/2008-01 od 13.02.2008. godine, društvo je upisano u Registar inovacione delatnosti kao Istraživačko-razvojni centar.

Aktivnosti Centra obavljaju se u skladu sa „Programom rada u oblasti istraživanja i eksperimentalnog razvoja u tehničko-tehnološkim naukama za period 2018-2021. godine”, a u saradnji sa mnogobrojnim naučno-istraživačkim organizacijama u Srbiji i okruženju sa kojima IRC Alfatec ima ugovore o međusobnoj poslovno-tehničkoj saradnji.

Istraživačko-razvojni centar „Alfatec“ za svoj rad koristi prostorije na lokaciji Bul. Nikole Tesle 63/5 u Nišu, nadomak Elektronskog fakulteta, Niš, gde je smešteno sedište centra, laboratorija i magacinski prostor. Poslovni prostor je sopstveno vlasništvo Centra. Pored toga što je Elektronski fakultet jedan od strateških partnera Centra, na ovaj način je stvorena mogućnost za jednostavniju komunikaciju i sveobuhvatnije stavljanje u funkciju zajedničkih prostornih, ljudskih i materijalnih resursa, a u cilju efikasnijeg delovanja i nastupa na tržištu.

Kompletno poslovanje usaglašeno je sa integrisanim sistemom upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu.

U centru je trenutno radno angažovano 29 istraživača (10 doktora nauka). Visokoškolovana i visokostručna kadrovska struktura stvorili su dovoljan uslov za formiranje multidisciplinarnih timova koji deluju u različitim sferama nauke i privrede.

Svi raspoloživi resursi: oprema, prostorni i ljudski resursi i finansijski kapaciteti, u potpunosti su iskorišćeni i stavljeni u funkciju stalnog unapređivanja kvaliteta naučno-istraživačkog rada.

Osnovne delatnosti koje Centar obavlja mogu se podeliti na četiri osnovne grupe:

Istraživanje i razvoj: Osnovna delatnost IRC Alfatec je razvoj novih (inovativnih) tehnologija i proizvoda za sopstvene potrebe, kao i za potrebe drugih korisnika. Kao rezultat ovakvih aktivnosti i istraživačko-razvojnih projekata koji su imali podršku Ministarstava Republike Srbije (RS), nastali su i svi proizvodi koje IRC Alfatec plasira na tržistu. Takođe, IRC Alfatec dosledno primenjuje strateške preporuke međunarodnih institucija koje podrazumevaju aktivnu interakciju istraživanja i preduzetništva.

Pored toga, IRC Alfatec je realizovao određeni broj proizvoda i za potrebe naručilaca iz zemalja EU: RADIUS Group-Sweden, SAGEM-France, Techinova-Sweden.

Proizvodi: IRC Alfatec je proizvođač različitih tipova merno-informacionih i merno-kontrolnih sistema, informaciono-komunikacionih i komandno-kontrolnih modula koji se uglavnom primenjuju u različitim sistemima za energetski menadžment i sistemima za daljinski nadzor i upravljanje (dominantni korisnici su uglavnom elektrodistributivna i komunalna preduzeća (vodovodi i toplane), ali vrlo često i različiti industrijski potrošači). Pored toga, IRC Alfatec proizvodi i linije za galvanizaciju i prateću opremu, kao i veliki broj elektronskih uređaja (konvertori, punjači akumulatora, itd).

Deo proizvodnog programa predstavljaju i različiti softveri (GIS aplikacije, SCADA aplikacije, softveri za prikupljanje, analizu i izradu izveštaja i kompresiju podataka, protokol stekovi, softveri za upravljanje u vanrednim situacijama itd).

Sistem inženjering: IRC Alfatec je projektovao, instalirao i pustio u pogon veliki broj složenih sistema daljinskog nadzora i upravljanja, kao i sistema automatskog upravljanja za potrebe različitih korisnika (uglavnom za potrebe elektrodistributivnih i komunalnih sistema).

Usluge: Izrada i realizacija projekata povećanja energetske efikasnosti (dva projekta kojima su rukovodili istraživači iz IRC Alfatec nalaze se među najbolja tri iz Nacionalnog programa energetske efikasnosti koji je realizovalo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije), projektovanje složenih sistema, projektovanje i izrada sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora po sistemu „ključ u ruke“, kontrola ispravnosti opreme za registrovanje potrošnje električne energije u elektrodistributivnim preduzećima kao i izvođenje obuke i osposobljavanja zaposlenih u pomenutim društvima za samostalnu realizaciju istih, izrada naučno istraživačkih studija za potrebe elektroprivrede Srbije, usluge obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, održavanje obuka i instruktivnih treninga.

Značajan prihod centar ostvaruje realizacijom naučno-istraživačkih projekata samostalno i u saradnji sa brojnim naučno-istraživačkim, privrednim i nevladinim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Centar će i u budućem periodu nastaviti sa permanentnim istraživanjem potreba tržišta, pronalaženjem novih ideja, povezivanjem sa naučno-istraživačkim i privrednim subjektima i proširivanjem postojećih kapaciteta.

Podmeni


: : PARTNERI« »