Intelligent solutions for effective energy management.

Merno-informacioni sistemi (MIS) su prenosivi merni uređaji namenjeni za kontinuirano praćenje i arhiviranje parametara potrošnje (proizvodnje) električne energije koja se preuzima preko određenog broja energetskih izvoda.

Zavisno od izbora lokacija na kojima je potrebno pratiti parametre potrošnje električne energije, broja energetskih izvoda koji se žele pratiti, razvijeno je nekoliko varijanti MIS: MIS-2, MIS-4S, MIS-8, MIS-1MV.

Arhitektura MIS-a zasnovana je na dve glavne celine: merni deo i informacioni deo. Merni deo čine panelni mrežni analizatori, a informacioni odgovarajući embeded računari. Prethodno pomenuta interoperabilnost elemenata INTELLEMS sistema može se uočiti već na ovom nivou jer se za realizaciju mernog dela mogu koristiti panaelni mrežni analizatori različitih proizvođača (Circutor, Socomec, Schneider, Lovato, i dr.).

Osnovna namena MIS-a je da periodično očitava merne informacije sa panelnih mrežnih analizatora, da ih memoriše na memorijsku jedinicu računara (hard disk, solid state disk, SD kartica, MML kartica, USB flash memory stick, itd).

Kod prvih varijanti MIS-a preuzimanje podataka vršeno je manuelno preko USB memory stick-a zahvaljujući inteligentnim agentima koji su razvijeni za te potrebe.

Kasnije su zahtevi korisnika bili takvi da se zahtevala nadogradnja sistema u smislu dodavanja komunikacionih modema, automatskog prenosa podataka u odgovarajuće udaljene centre. U tom smislu, do sada je isproban najveći broj na tržištu raspoloživih komunikacionih modema (dial-up, ISDN, ADSL, Wi-Fi, GSM/GPRS, 3G, digitalni radio modemi i njihove kombinacije) i veliki broj MIS-a je povezan sa udaljenim centrima. Zavisno od želje korisnika komunikacija se ostvaruje pomoću različitih modema, a često su u primeni multikomunikacioni sistemi koji obezbeđuju redundantnost u slučaju ispada nekog komunikaciong kanala.

Za ove potrebe razvijeni su inteligentni agenti koji po ispadu nekog komunikacionog kanala automatski nastavljaju prenos podataka preko drugog ne prekidajući započet prenos.

Uspostavljanje komunikacije i masovnog prenosa podataka između MIS-a i udaljenih centara omogućilo je da se ovaj proizvodni program nadograđuje razvojem inteligentnih agenata, dodavanjem funkcija nadzora, lokalne i daljinske kontrole, kao i uklapanjem pojedinačnih komponenti u celoviti multiagent sistem.

1. Merno-informacioni sistem MIS-2
2. Merno-informacioni sistem MIS-4s
3. Merno-informacioni sistem MIS-8

 

 

Podmeni


: : PARTNERI« »