Intelligent solutions for effective energy management.

Komandno-kontrolni moduli predstavljaju grupu proizvoda pomoću koji su MIS i IKM najpre dobili mogućnost nadogradnje i primene u sistemima automatskog upravljanja na lokacijama na kojima su instalirani, a zatim i mogućnost uključivanja u složenije sisteme centralizovanog nadzora, kontrole i upravljanja na daljinu. U nekim jednostavnijim aplikacijama ovi inteligentni elektronski uređaji mogu raditi i samostalno.

Moduli se sastoje od određenog broja digitalnih ulaza (DI) i digitalnih relejnih izlaza (DO). Broj ulaza i izlaza može biti različit i u fazi projektovanja ovih uređaja prilagođava se potrebama aplikacije u kojoj će se koristiti.

U pogledu komunikacionih portova moduli su obično opremljeni jednim ETHERNET portom i jednim RS 232 ili RS 485. Komunikacija između CCM i udaljenog nadređenog centra obično se odvija preko LAN mreže (ETHERNET port) ili preko GSM/GPRS ili digitalnih radio modema (RS 232 port). Kod digitalnih radio mreža koriste se transparentni radio modemi. SCADA aplikacije i CCM-ovi se konfigurišu tako da podržavaju TCP-IP protokol, što omogućava daljinsko parametriranje sistema. Za daljinsko konfigurisanje, proveru i/ili promenu parametara CCM razvijene su odgovarajuće WEB aplikacije.

Prve primene CCM bile su u sistemima kod kojih su pomoću MIS ili IKM otkrivene određene nepravilnosti u radu praćenih objekata (pumpnih stanica, transformatorskih stanica, industrijskih objekata i dr.), a koje su mogle biti otklonjene upravljanjem određenim elementima sistema. U ovakvim situacijama MIS-ima ili IKM-ovima su dodavani odgovarajući CCM čiji su digitalni izlazi povezani sa određenim upravljačkim elementima u sistemu čiji se rad prati, dok su na digitalne ulaze dovođene informacije o stanju pojedinih elemenata.

Za lokalno upravljanje sistemom razvijeni su različiti inteligentni agenti i multiagenti.

Nakon instaliranja CCM-a i povezivanja sa delovima sistema koji se prati, proširivanje funkcionalnosti sistema moglo se vršiti jednostavnim prebacivanjem novonapisanih softvera na udaljeni računar (MIS, IKM) iz dispečerskog ili komandno-kontrolnog centra jer su se zahvaljujući podršci za TCP-IP protokol, svi udaljeni računari ponašali kao deo peer-to-peer VPN mreže, bez obzira na komunikacioni kanal preko kojeg su povezani sa nadređenim centrima. Na isti način razvijeni su i softveri za automatsko generisanje tipskih izveštaja koji se sa udaljenih MIS ili IKM mogu prosleđivati nadređenim centrima.

Sve ove funkcije (merenje, memorisanje podataka, prenos podataka na data storage server, lokalno upravljanje, itd.) ne zahtevaju da veze između dispečerskih centara (DC) i udaljenih stanica (MIS, IKM) funkcionišu u svakom trenutku, pa su se mogli koristiti manje pouzdani sevisi kao što je GSM/GPRS sa relativno niskim nivoom prioriteta.

1. Komandno-kontrolni modul CCM 16/6-GG
2. Komandno-kontrolni modul CCM 16/10

Podmeni


: : PARTNERI« »