Intelligent solutions for effective energy management.

bznr01

bznr02


Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

U okviru svoje osnovne delatnosti Istraživačko-razvojni centar „Alfatec“ d.o.o. Niš obavlja primenjena i razvojna istraživanja, stvara inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija u sopstvenu proizvodnju i usluge, kao i u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Ostale delatnosti koje IRC „Alfatec“ može obavljati definisane su Statutom, i to:

 • proizvodnja različitih merno-informacionih sistema;
 • merno-kontrolnih i drugih elektronskih sistema;
 • poslovi bezbednosti i zdravlja na radu (BZNR) – Sektor za bezbednost i zdravlje;
 • monitoring i upravljanje parametrima radne i životne sredine.

IRC „Alfatec” Niš raspolaže kadrovskim i materijalnim resursima za obavljanje stručnih poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poseduje Licencu za obavljanje navedenih poslova, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS” br.101/05). Želimo takođe da napomenemo da IRC „Alfatec” d.o.o. tesno sarađuje sa Fakultetom zaštite na radu u Nišu na ovim poslovima.

Ponuda stalnog obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja obuhvata:

 • izradu i ažuriranje Akta o proceni rizika;
 • izradu normativnih Akata u delu bezbednosti i zdravlja na radu;
 • izradu programa osposobljavanja radnika za bezbedan i zdrav rad;
 • vođenje evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • izradu svih dokumenata predviđenih Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Službeni glasnik RS”, br.92/08);
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u skladu sa čl. 27 i 28 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Osposobljavanje zaposlenih se vrši prilikom zasnivanja radnog odnosa, premeštanja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnolgije (novih sredstava za rad), kao i kod promene procesa rada koja može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad;
 • organizaciju realizacije svih mera koje su utvrđene Aktom o proceni rizika;
 • organizovanje osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći;
 • obavezu da u roku od 24 časa od nastanka povrede na radu i obaveštenja o tome, ovlašćeno lice IRC „Alfatec” d.o.o. Niš dođe na mesto događaja i preduzme sve zakonom predviđene radnje;
 • organizovanje periodičnih pregleda i ispitivanja propisanih Zakonom;
 • mesečnu kontrolu sredstava za rad i sredstava za ličnu zaštitu;
 • izradu potrebnih uputstava za rad;
 • obavljanje svih ostalih poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu predviđenih Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Pored stalnog obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, po potrebi korisnika naših usluga, obavljamo i samo pojedine poslove sa spiska stalnih poslova bezbednosti i zdravlja.

Osim ovih poslova, IRC „Alfatec” d.o.o. pruža i stručne usluge iz oblasti zaštite od požara.

LISTA REFERENCI

I) Spisak Akata o proceni rizika urađenih od strane IRC „Alfatec” d.o.o. Niš:

 1. „RUDO“ a.d. Niš
 2. „STARA VRBA“ d.o.o. selo Pepeljevac, Kuršumlija
 3. „FREE – MONT“ Niš
 4. „IMD EXPORT“ d.o.o. Niš
 5. „BUBA“ d.o.o. Dimitrovgrad
 6. „GREEN -LINE“ d.o.o. Niš
 7. Elektrotehnički institut „NIKOLA TESLA“ a.d Beograd
 8. Akcionarsko društvo za pružanje usluga „ĐERDAP USLUGE“ Kladovo
 9. Istraživačko razvojni centar „ALFATEC“ Niš
 10. „RADIUS SOUTH EAST EUROPE“ d.o.o. Niš
 11. „DOM ZA SMEŠTAJ I NEGU STARIH LICA“ Prokuplje
 12. „FRIGO SERVIS“ Pirot
 13. „S PLAST“ Merošina
 14. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš
 15. „PUMA PLANET EXPRES“ d.o.o. Dimitrovgrad
 16. „DELTA COMMERCE“ d.o.o. Niš
 17. Privredno društvo za konsalting i prevodilačke usluge „MENA GROUP“ d.o.o. Niš
 18. Kozmetičko frizerski studio „ĐINĐIĆ“ Niš
 19. Privredno društvo „EMPRESA“ d.o.o. Niš
 20. Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge „HEMA“ d.o.o. Niš
 21. Samostalna menjačka radnja „DONA S“ Dimitrovgrad
 22. Javno komunalno preduzeće „PARKING SERVIS“ Niš
 23. Privredno društvo „JUGO – IMPEX E.E.R.“ d.o.o. Niš
 24. „KROSS LINK“ Gradinje, Dimitrovgrad
 25. „AUTOELEKTRONIK MS“ Niš
 26. „PET RECIKLAŽA“ d.o.o. Merošina
 27.  „ABM PUTOGRADNJA“ d.o.o. Mramor
 28. „VRBAS KOMERC“ D.O.O. Niš
 29. „BALKAN LOGISTIC CARGO“ Dimitrovgrad
 30. „DVA S ADVERTISING“ d.o.o. Niš

II ) Poslovi bezbednosti i zdravlja na radu:

 1. IRC „ALFATEC“ Niš
 2. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš
 3. „HEMA“ d.o.o. Niš
 4. „COOL“ d.o.o. Niš
 5. „JP „PARKING SERVIS“ Niš
 6. „JUGO – IMPEX EER“ d.o.o. Niš
 7. Elektrotehnička škola „NIKOLA TESLA“ Niš
 8. Medicinska škola „DR MILENKO HADŽIĆ“ Niš
 9. „PET RECIKLAŽA“ d.o.o. Merošina
 10. „VRBAS KOMERC“ d.o.o Niš
 11. „ABM PUTOGRADNJA“ d.o.o. Mramor
 12. „BALCAN LOGISTIC CARGO“ Dimitrovgrad
 13. „AUTOELEKTRONIK MS“ Niš
 14. „DVA S ADVERTISING“ d.o.o. Niš

III ) Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad:

 1. „RUDO” a.d. Niš
 2. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš
 3. ED „ELEKTROMORAVA” Smederevo
 4. ED „ELEKTROŠUMADIJA” Kragujevac
 5. IRC „ALFATEC” d.o.o. Niš
 6. „HEMA“ d.o.o. Niš
 7. „COOL“ d.o.o. Niš
 8. „CENTROPAK“ d.o.o. Niš
 9. JKP „PARKING SERVIS“ Niš
 10. „JUGO – IMPEX EER“ d.o.o. Niš
 11. Elektrotehnička škola „NIKOLA TESLA“ Niš
 12. Medicinska škola „DR MILENKO HADŽIĆ“ Niš
 13. Tehnička škola „12. FEBRUAR“ Niš
 14. Privredno društvo za konsalting i prevodilačke usluge „MENA GROUP“ d.o.o. Niš
 15. „PET RECIKLAŽA“ d.o.o. Merošina
 16. „VRBAS KOMOERC“ d.o.o Niš
 17. „ABM PUTOGRADNJA“ d.o.o. Mramor
 18. „BALKAN LOGISTIC CARGO“ Dimitrovgrad
 19. „AUTOELEKTRONIK MS“ Niš
 20. „DVA S ADVERTISING“ d.o.o. Niš

IV) Obučavanje za protivpožarnu zaštitu:

 1. ZLATIBORAC” d. o. o. Beograd, Distributivni centar Niš
 2. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Niš
 3. „RUDO“ a. d. Niš
 4. Privredno društvo za konsalting i prevodilačke usluge „MENA GROUP“ d.o.o. Niš
 5. IRC „ALFATEC“ d.o.o Niš

V) Izrada Elaborata, Uputstava i Pravilnika za bezbedan i zdrav rad:

 1. Elaborat o uređenju radilišta za revitalizaciju sopstvene potrošnje i modernizacije elektromašinske opreme u HE „BAJINA BAŠTA” Perućac
 2. Elaborat o uređenju radilišta za revitalizaciju sopstvene potrošnje i modernizacije elektromašinske opreme u HE „ELEKTROMORAVA” Čačak
 3. Elaborat za bezbedan rad pri ugradnji merno-informacionih sistema, komandno-komunikacionih ormana i merno-kontrolnih sistema pri uvođenju sistema daljinskog upravljanja u transformatorskim stanicama 10/0,4 kV
 4. Uputstvo za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad na kontroli mernih grupa pod naponom do 1 kV
 5. Uputstvo za rad na kontroli mernih grupa pod naponom do 1 kV
 6. Uputstvo za rad na kontroli mernih grupa na srednjem naponu (6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV)
 7. Uputstvo za bezbedan rad pri ugradnji uređaja za uvođenje rasklopne opreme u sistem daljnskog upravljanja na mreži napona 10 kV
 8. Uputstvo za rad na kontroli mernih grupa pod naponom do 1kV
 9. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „RADIUS SOUTH EAST EUROPE” d.o.o. Niš
 10. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „RUDO” a.d. Niš
 11. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu IRC „ALFATEC” d.o.o. Niš
 12. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu
 13. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „HEMA“ d.o.o. Niš
 14. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „COOL“ d.o.o. Niš
 15. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u JKP „PARKING SERVIS“ Niš
 16. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „JUGO – IMPEX EER“ d.o.o. Niš
 17. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u Privrednom društvu za konsalting i prevodilačke usluge „MENA GROUP“ d.o.o. Niš
 18. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „PET RECIKLAŽA“ d.o.o. Merošina
 19. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „VRBAS KOMERC“ d.o.o Niš
 20. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „ABM PUTOGRADNJA“ d.o.o. Mramor
 21. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „AUTOELEKTRONIK MS“ Niš
 22. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u „DVA S ADVERTISING“ d.o.o. Niš
 23. Pravilnik o zaštiti od požara „RUDO” a.d. Niš
 24. Pravilnik o zaštiti od požara u „RADIUS SOUTH EAST EUROPE” d.o.o. Niš
 25. Pravilnik o zaštiti od požara u IRC „ALFATEC” d.o.o. Niš
 26. Materijal za osposobljavanje studenata elektroenergetike na stručnoj praksi
 27. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat rekonstrukcija ulice Ivana Gorana Kovačića u Prokuplju
 28. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat asfaltiranje platoa u okviru fabrike “TIGAR TYRES” Pirot
 29. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat izgradnja ulice Jovana Cvijića u Blacu
 30. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat izgradnјa autoputnog pravca E75 – zemljani radovi deonica: Grdelica (gornјe polje) – Caričina dolina lot2: put i mostovi od  tunela Predejane do Caričine doline
 31. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat ulica Arsenija Čarnojevića u Aleksincu – izgradnja kolovoza, trotoara i atmosferske kanalizacije
 32. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat Blace izgradnja puta Dom Trbunje – Markovići
 33. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat Opština Vladičin Han radovi na rekonstrukciji lokalnog puta Džep – Manjak
 34. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat “DENEZA M INŽENJERING” – asfaltiranje saobraćajnica u okviru fabrike “TIGAR TYRES” Pirot
 35. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat Zaječar – rekonstrukcija ulice Nikole Pašića od ulice Svetozara Markovića do ulice Narodne Republike i izgradnja kružnog toka na Trgu Karađorđev venac
 36. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat sanacija opštinskog puta Merošina – Baličevac – Lepaja u opštini Merošina
 37. Elaborat o uređenju gradilišta za objekat sanacija ulice Kraljevića Marka u Prokuplju.

Podmeni


: : PARTNERI« »